Rechten en plichten

Wat is de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement?

Bij de opname wordt er een huishoudelijk reglement en een overeenkomst ondertekend.

1. In de overeenkomst staan onder andere de volgende elementen vermeld zijn:
  • De dagprijs en wat hierin begrepen is
  • Een opsomming van de diensten waarvoor een extra vergoeding moet betaald worden zoals persoonlijke was, incontinentiemateriaal, kapper, enz …
  • Wie voor de betaling instaat
  • Het bedrag van de waarborgsom
  • Het kamernummer
  • De ontslagregeling
voorbeeld van overeenkomst in ROB met erkenning GGC
2. Het huishoudelijk reglement geeft uitleg over:
  • De wederzijds rechten en plichten van bewoners en rusthuis
  • Het opname- en ontslagbeleid
  • De inspraak
  • Het beheer en het toezicht
  • De dagindeling
voorbeeld van huishoudelijk reglement in ROB met erkenning GGC

Elke wijziging van het huishoudelijk reglement moet tegen ontvangstbewijs aan de bewoner betekend worden

Wat is een Katzschaal?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige. Daarbij wordt gekeken naar zes belangrijke elementen:

 zich wassen
 zich kleden
 zich verplaatsen
 toiletbezoek (met of zonder hulp)
 incontinentie
 eten

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de patiënt daarbij nodig heeft. Bijkomend worden soms ook orientatie in tijd of ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, aanwezigheid van mantelzorg en comfort, enz. gemeten.
De Katz-schaal wordt gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagverzoringscentrum, in een rusthuis, in een woonzorgcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis.

Als bewoner kan men behoren tot één van de volgende catergorieën: categorie O; catergorie A; categrorie B; categorie C, categorie Cd en categorie D. Van Categorie B tot en met categorie D kan men opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Personen die een categorie O of A scoren hebben gemakkelijk toegang tot een rusthuis of woonzorgcentrum zonder RVT-erkenning.

In de sector van de thuisverpleging, bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen en de financiele bijdrage die hij hiervoor dient te betalen.
Ook bij de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal wordt soms gebruik gemaakt van de Katz-schaal.

In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2012 werd een besluit bekend gemaakt over de wijziging van het Ministrieel Besluit van 6/11/2003: financiering van de nieuwe categorie D in de ROB’s en RVT’s.
Katzschaal met D-profiel - nieuwe reglementering 05/12/2012
Katzschaal met D-profiel

Wat is een vertrouwenspersoon?

Naast een voorlopige bewindvoerder kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Als je bezittingen toevertrouw zijn aan een bewindvoerder, heb je het recht je te laten helpen en bij te staan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

De oudere zelf of een derde die in diens belang handelt (bv een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijk beheer).

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • toezicht op de uitoefening van het beheer door de bewindvoerder,
 • vertegenwoordiging van de oudere,
 • belangenverdediging van de oudere,

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van het volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

Mag een rusthuis het beheer van gelden en goederen van de bewoner overnemen?

Het is absoluut verboden voor de bewoner om, hetzij bij de opname, hetzij later, het beheer van zijn gelden en goederen aan het rusthuis/RVT of aan het personeel toe te vertrouwen.

De vrijheid over het beheer van gelden en goederen kan wel beperkt worden indien het OCMW steun verleent aan de bewoner of als een bewindvoerder is aangeduid.

Wat is lastgeving/gevolmachtigde vertegenwoordiger?

Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen financiële middelen te beheren. Op dat moment kan een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. Dit is een vertrouwenspersoon die de lastgeving op zich neemt. Een lastgeving is een contract waarbij een persoon (volmachtgever of lastgever) aan een ander persoon (de volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft in zijn naam één of meer juridische handelingen te stellen, dit onder de vorm van algemene volmacht.

Het contract geeft de  lasthebber het recht om in naam van de oudere zijn pensioen te innen, huuropbrengsten te ontvangen, enz… De lasthebber kan het huis of andere onroerende goederen echter niet verkopen. Dit moet altijd via een notariële akte gebeuren waardoor de lasthebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroerende goederen.

De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of intrekken en moet hiervoor geen verantwoording afleggen.

 

In maart 2017 komt een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 

 

Wat is een bewindvoerder?

Indien de oudere onbekwaam is zijn goederen te beheren kan in het kader van de bescherming van goederen en persoon, een bewindvoerder voor de goederen en/of persoon aangesteld worden.

Sinds 1 september 2014 is een nieuwe beschemingsstatuut van kracht, gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. Ook de buitengerechtelijke bescherming door middel van een lastgeving krijgt een wettelijk kader. Men kan een bewindvoering aanvragen voor de goederen en/of voor de persoon.

De aanvraag voor een bewindvoerder moet gebeuren bij de vrederechter. De wet (3 mei 2003) voorziet dat bij voorkeur een familielid wordt aangeduid om deze taak op zich te nemen. Uit de praktijk blijkt dat vaak een advocaat of een notaris wordt aangeduid. De voorlopige bewindvoerder mag niet gekozen worden onder de bestuurs- of personeelsleden van de instelling waar de persoon zich bevindt. De vergoeding toegekend aan de bewindvoerder mag niet hoger zijn dan 3% van de inkomsten van de beschermde persoon.

De brochure “Hoe jezelf en je vermogen beschermen, wanner je het niet (meer) allen kan?” van de Koning Boudewijnstichting geeft hierover duidelijke info. Hoe jezelf en je vermogen beschermen,...

In maart 2017 komt een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

Wat als ik de prijs van het rusthuis niet kan betalen?

Als de oudere geen rusthuis kan betalen kan hij een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij het laatst gedomicilieerd is voor de opname.

Het OCMW zal een tussenkomst verlenen indien na een sociaal en financieel onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de oudere niet volstaan.

Alvorens een tussenkomst te verlenen zal het OCMW nagaan in hoeverre de verblijfskosten kunnen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen.

Onderhoudsplichtig zijn onder meer de echtgenoot of echtgenote, de kinderen en schoonkinderen.

Ook kan het OCMW een hypothecaire inschrijving nemen op de onroerende goederen van de oudere.

De voorwaarden van financiering van het verblijf  kan verschillen van OCMW tot OCMW.

 

Nog vragen? 02/511 91 20