Vraag en antwoord

Hoeveel kost een rusthuis?

De dagprijs in een rusthuis of een RVT ligt ongeveer tussen € 40,00 en € 70,00. Deze dagprijs is opgenomen in de overeenkomst tussen de bewoner en het rusthuis. De dagprijs omvat de kosten van huisvesting, de maaltijden, de verzorging en het incontinentiemateriaal. Daarnaast kunnen nog een aantal supplementen aangerekend worden. zij zijn persoonsgebonden zoals pedicure, kapper, wassen van het persoonlijk linnen enz. Deze supplementen staan uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld. De kosten van medicatie en doktersprestaties vindt u ook apart terug op de factuur.
De laatste jaren zijn er heel wat voorzieningen bijgekomen met een dagprijs hoger dan € 70,00 voor een éénpersoonskamer.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

U mag in het woonzorgcentrum, rusthuis en serviceflats geen dieren houden die:
o hinderlijk zijn voor de bewoners;
o of een gevaar kunnen zijn voor de hygiëne in of rond het woonzorgcentrum.

De meeste woonzorgcentra, rusthuizen en serviceflats laten niet toe dat u een huisdier houdt. Soms worden wel vissen of een vogel toegelaten.
Toch geven sommige woonzorgcentra en rusthuizen toestemming om onder bepaalde voorwaarden, die vooraf worden afgesproken, een huisdier te houden en dit zolang de bewoner er zelf voor kan zorgen.

Sommige woonzorgcentra en rusthuizen hebben klein (pluim)vee of een gemeenschappelijke hond of kat.

Bij Home-Info kan u zich informeren welke rusthuizen en woonzorgcentra in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de regio Halle-Vilvoorde huisdieren toelaten.

Hoe komt de dagprijs tot stand?

Een rusthuis heeft uitgaven voor de volgende kostengroepen:

  • personeelskosten: deze vormen de belangrijkste uitgavenpost en maken ongeveer 70% uit van de totale kosten
  • werkingskosten zoals voeding, verzorgingsmateriaal, kantoorbenodigdheden, …
  • uitrustingskosten zoals tilliften, hoog-laag-baden, kinesitherapieapparatuur, …
  • enz …

Een rusthuis haalt zijn inkomsten uit de volgende bronnen:

  • het zorgforfait (dit is gemeenschapsmaterie en kan verschillende zijn volgens de erkenning)
  • de bijdrage van de bewoner
  • eventuele bouwsubsidies.

Kan het rusthuis de dagprijs vrij bepalen?

Dagprijsbepaling in een woonzorgcentrum erkend door Agenschap Zorg- en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap

Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn prijs zelf bepalen en geeft dit door aan het E-loket van het Agenschap zorg- en Gezondheid.

Binnen een bestaande voorziening kan de dagprijs alleen verhoogd of bepaald worden na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). Ook de prijs van een supplement kan enkel verhoogd worden na goedkeuring van de minister.

Een verhoging gelijklopend aan de evolutie van de index moet enkel ter kennisgeving aan het E-loket meegedeeld worden.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-prijs-bepalen-en-melden-voor-een-nieuwe-dienst-of-een-nieuw-product-in-de-ouderenzorg

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

 

 

Dagprijsbepaling in een voorziening erkend door Iriscare van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woonzorgcentra kunnen voor nieuwe diensten of producten de prijzen vrij vastleggen.  De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” van Iriscare beperkt er zich dan toe de ontvangst te bevestigen van de kennisgeving van prijzen (met de vermelding “kennisgeving van een nieuwe dienst / een nieuw product”), die moet vergezeld gaan van een productbeschrijving (wanneer het om een kamer gaat: een beschrijving van de oppervlakte, interieur zoals douche, televisie, etc.) of van een dienstbeschrijving (bijvoorbeeld, een toeslag); de kennisgeving gebeurt tien dagen voor de prijzen van toepassing worden.

Nadien kunnen de woonzorgcentra geen prijsverhoging of margeverhoging toepassen zonder het voorafgaande goedkeuring van de ministers.

Er zijn twee procedures: een vereenvoudigde procedure om de indexering van de prijzen aan te vragen en een volledige procedure om een prijsverhoging die geen indexering is aan te vragen.

De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” bevestigt de ontvangst, kijkt het dossier na, werkt een voorstel van ministeriële beslissing uit die eerst wordt voorgelegd aan de technische commissie “Opvang van afhankelijkheid” (bij afwezigheid, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) en daarna aan de ministeriële kabinetten.

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

 

 

Is er een terugbetaling van de mutualiteit?

Langdurig verblijf

Er is geen tegemoetkoming van de mutualiteit in de dagprijs van een rusthuis. Er is wel een tussenkomst van de mutualiteit voor de doktersprestaties en geneesmiddelen.

Kortverblijf

Onder bepaalde voorwaarde kan men bij een opname in een centrum voor kortverblijf een tegemoetkoming krijgen van de mutualiteit. De bedragen en voorwaarden zijn verschillend volgens de mutualiteit waarbij men aangesloten is.

Bij een opname in kortverblijf vraagt u best naar de voorwaarden van tegemoekoming bij uw eigen mutualiteit.

Moet men een waarborg betalen bij de opname in een rusthuis?

In de meeste rusthuizen wordt een waarborg gevraagd. Deze mag niet meer bedragen dan 30 maal de dagprijs en moet op een afzonderlijke rekening worden geplaatst. De intresten zijn bestemd voor de bewoner.

Kan ik naar een ander rusthuis?

Een bewoner kan autonoom beslissen naar een ander rusthuis te gaan en de overeenkomst met het rusthuis te ontbinden, mits het respecteren van een opzegtermijn  De bewoner moet geen reden geven waarom hij/zij het rusthuis verlaat.

Opzegtermijn:

De eerste maand is een proefmaand. De opzegtermijn is dan 7 dagen.
Vanaf de 2de maand spreekt men van langdurig verblijf. De opzegtermijn is dan 30 dagen.

Wat bij tijdelijke afwezigheid/hospitalisatie?

Bij een ononderbroken én aangekondigde afwezigheid of door een hospitalisatie van meer dan 7 dagen kan een vermindering van de dagprijs toegepast worden. De voorwaarden en het bedrag van de vermindering moeten opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement of de overeenkomst. De vermindering begint te lopen vanaf de 1ste dag.

Mag ik mijn eigen meubels meenemen naar het rusthuis?

In sommige rusthuizen mogen de bewoners geheel of gedeeltelijk hun kamer inrichten met eigen meubels.

Indien de bewoner dit niet kan of wil, moet de instelling kosteloos minstens volgende meubels voorzien: een bed, een hang- en legkast, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een leunstoel.

 

Mag ik in het rusthuis mijn huisarts behouden?

Elke bewoner van een rusthuis mag vrij een huisarts kiezen. In dringende gevallen kan het rusthuis zelf een arts contacteren.

Uw huisarts moet natuurlijk bereid zijn om naar het rusthuis te komen.

Wat is een incontinentiekorting?

Het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs.
Het RIZIV voorziet een korting op het incontinentiemateriaal voor elke bewoner voor elke dag van huisvesting. Deze maatregel is in gegaaan januari 2011.
Deze korting bedraagt vanaf 1 september 2018  € 0,34 en is onderworden aan de index. Voor de dagen dat de bewoner zich in het ziekenhuis bevindt zal hij geen korting ontvangen.

Wat is een erkende assistentiewoning ?

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkent assistentiewoningen(vroeger servicflat genaamd) zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op onderstaande website vindt u extra informatie en een checklist die u kan helpen bij uw bezoek aan een assistentiewoning die u wilt huren of kopen.
www.checkassistentiewoningen.be

Wat is een erkende assistentiewoning
AW_Checklist_huurders.pdf
AW_Checklist_huurders_kopers.pdf

 

Nog vragen? 02/511 91 20